學(xué)習啦 > 學(xué)習方法 > 小學(xué)學(xué)習方法 > 五年級方法 > 五年級語(yǔ)文 >

五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬課文及知識點(diǎn)

時(shí)間: 夢(mèng)熒0 分享

部編版五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬出自《史記》卷六十五:《孫子吳起列傳第五》,故事的主角是田忌、孫臏和齊威王,以下是小編準備的一些五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬課文及知識點(diǎn),僅供參考。

五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬課文及知識點(diǎn)

五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬課文

齊國的大將田忌很喜歡賽馬。有一回他和齊威王約定,進(jìn)行一次比賽。

他們把各自的馬分成上、中、下三等。比賽的時(shí)候,上等馬對上等馬,中等馬對中等馬,下等馬對下等馬。由于齊威王每個(gè)等級的馬都比田忌的強,三場(chǎng)比賽下來(lái),田忌都失敗了。田忌覺(jué)得很掃興,垂頭喪氣地準備離開(kāi)賽馬場(chǎng)。

田忌的好朋友孫臏也在人群里。這時(shí),孫臏招呼田忌過(guò)來(lái),拍著(zhù)他的肩膀說(shuō):“從剛才的情形看,大王的馬比你的馬快不了多少呀……”

孫臏還沒(méi)有說(shuō)完,田忌看了他一眼,說(shuō):“想不到你也來(lái)挖苦我!”

孫臏說(shuō):“我不是挖苦你,你再同他賽一次,我有辦法讓你取勝?!?/p>

田忌疑惑地看著(zhù)孫臏:“你是說(shuō)另?yè)Q幾匹馬?”

孫臏搖搖頭,說(shuō):“一匹也不用換?!?/p>

田忌沒(méi)信心地說(shuō):“那還不是照樣輸!”

孫臏胸有成竹地說(shuō):“你就照我的主意辦吧?!?/p>

齊威王正在得意揚揚地夸耀自己的馬,看見(jiàn)田忌走過(guò)來(lái),便譏諷田忌:“怎么,難道你還不服氣?”

田忌說(shuō):“當然不服氣,咱們再賽一次!”

齊威王輕蔑地說(shuō):“那就來(lái)吧!”

一聲鑼響,賽馬又開(kāi)始了。

孫臏讓田忌用下等馬對齊威王的上等馬,第一場(chǎng)輸了。

接著(zhù)進(jìn)行第二場(chǎng)比賽。孫臏讓田忌拿上等馬對齊威王的中等馬,勝了第二場(chǎng)。齊威王有點(diǎn)慌了。第三場(chǎng),田忌拿中等馬對齊威王的下等馬,又勝了一場(chǎng)。這下,齊威王目瞪口呆了。

比賽結果,田忌勝兩場(chǎng)輸一場(chǎng),贏(yíng)了齊威王。

還是原來(lái)的馬,只調換了一下出場(chǎng)順序,就可以轉敗為勝。

五年級下冊語(yǔ)文田忌賽馬課文

知識點(diǎn)

一、識字寫(xiě)字

1、根據課文上方標注,準確認讀“策”“薦”這兩個(gè)生字。

2、會(huì )寫(xiě)“贏(yíng)、拳、擦、策、薦”等5個(gè)字。

3、利用順口溜,牢記“贏(yíng)”的字形:“寫(xiě)贏(yíng)并不難,下面月貝凡”。

二、詞語(yǔ)解釋

1、用近義詞,理解詞語(yǔ)意思。

賞識(欣賞) 信任(相信)

猜測(推測) 興致勃勃(饒有興致)

引薦(推薦) 不動(dòng)聲色(若無(wú)其事)

2、找反義詞,理解詞語(yǔ)意思。

贏(yíng)(輸) 勝(敗)

開(kāi)始(結束) 滿(mǎn)意(不滿(mǎn))

3、查工具書(shū),理解詞語(yǔ)意思。

【胸有成竹】比喻在辦事之前,就已經(jīng)有了全面的設想和安排。

【興致勃勃】形容興致很足,情緒很高的樣子。

【不動(dòng)聲色】形容態(tài)度鎮靜。

【遙遙領(lǐng)先】遠遠地走在最前面。遙:遠。

【摩拳擦掌】形容精神振奮、躍躍欲試的樣子。

三、思維歸納

1、細致觀(guān)察,掌握情況。

孫臏通過(guò)細致觀(guān)察發(fā)現兩個(gè)客觀(guān)存在的實(shí)際情況:一是從整體來(lái)看,比賽雙方的馬的腳力相差不大;二是比賽雙方的馬都有差別,都能分成上、中、下三等。

2、認真分析,選擇對策。

明確了孫臏觀(guān)察到的實(shí)際情況,我們來(lái)揣摩孫臏的思維過(guò)程:

① 比賽規則是雙方進(jìn)行三場(chǎng)賽馬,決出勝負。

② 如果用同等級的馬去比拼,勝負難以預料。

③ 第一場(chǎng)用田忌的下等馬對齊威王的上等馬,先敗一場(chǎng);第二場(chǎng)用田忌的上等馬對齊威王的中等馬,取勝一場(chǎng);第三場(chǎng)用田忌的中等馬對齊威王的下等馬,再勝一場(chǎng)。三場(chǎng)兩勝,穩操勝券。

部編版五年級下冊語(yǔ)文第16課《田忌賽 馬》練習題

1.看拼音寫(xiě)詞語(yǔ)。

dènɡyǎn xuànyào jīfěnɡ qīnɡmiè luóɡǔ shūyínɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2.根據意思寫(xiě)出成語(yǔ)。

(1)形容因失敗或不順利而情緒低落的樣子。(  )

(2)事前已經(jīng)有全面的考慮,有充分的把握。(  )

(3)形容因吃驚而發(fā) 愣的樣子。(  )

(4)形容得意時(shí)神氣十足的姿態(tài)。(  )

3.按照事情發(fā)展順序,重新排列下面幾句話(huà)。

( )田忌照孫臏的話(huà),調換了一下馬的出場(chǎng)順序。

( )田忌和齊威王第一次賽 馬,三場(chǎng)都輸了。

( )孫臏看了這次賽 馬,認為田忌可以取勝。

( )田忌覺(jué)得很掃興。

( )第二次賽 馬,田忌果然贏(yíng)了齊威王。

4.小練筆。

《田忌賽 馬》這個(gè)故事中,田忌的賽 馬總體上處于弱勢,比不上齊威王的賽 馬,但是在孫臏的建議之下,卻能以弱勝強。其實(shí)歷還有不少這樣以弱勝強的故事,請你寫(xiě)出其中一個(gè),并簡(jiǎn)要說(shuō)說(shuō)故事的大概內容。

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.小古文閱讀。

孫臏①?lài)L與龐涓②俱學(xué)兵法。龐涓既事魏,得為惠王將軍,而自以為能不及孫臏,乃陰使召孫臏。臏至,龐涓恐其賢于己,疾之,則以法刑斷其兩足而黥③之,欲隱勿見(jiàn)。

齊使者如④梁⑤,孫臏以刑徒陰見(jiàn),說(shuō)齊使。齊使以為奇,竊載與之齊。齊將田忌善而客待之。忌數與齊諸公子馳逐重射⑥。孫子見(jiàn)其馬足不甚相遠,馬有上、中、下輩。于是孫子謂田忌曰:“君第⑦重射,臣能令君勝?!碧锛尚湃恢?,與王及諸公子逐射千金。及臨質(zhì)⑧,孫子曰:“今以君之下駟與彼上駟,取君上駟與彼中駟,取君中駟與彼下駟?!奔锐Y三輩畢,而田忌一不勝而再勝,卒得王千金。于是忌進(jìn)孫子于威王。威王問(wèn)兵法,遂以為師。

【注釋】

①孫臏:戰國時(shí)軍事家。

②龐涓:戰國時(shí)將領(lǐng)。

③黥(qíng):在臉上刺字并涂墨,用作刑罰或防止逃跑。

④如:往,到……去。

⑤梁:魏國的都城。

⑥馳逐重射:賽 馬賭博。重射,賭注很大。

⑦第:只管。

⑧臨質(zhì):臨場(chǎng)比賽。

(1)解釋下列句中加粗的詞。

①孫臏嘗與龐涓俱學(xué)兵法__________________

②龐涓既事魏__________________

③田忌信然之__________________

④而田忌一不勝而再勝__________________

(2)用現代漢語(yǔ)翻譯下面兩個(gè)句子。

①齊使以為奇,竊載與之齊。

______________________________________________________________________

②于是忌進(jìn)孫子于威王。

______________________________________________________________________

(3)龐涓為什么要加害孫臏,又是怎樣加害孫臏的?(請用文中語(yǔ)句回答)

______________________________________________________________________

(4)田忌運用孫臏的辦法,后贏(yíng)得賽 馬的故事給了你什么啟示?

______________________________________________________________________

部編版五年級下冊語(yǔ)文第16課《田忌賽馬》練習題

參考答案:

1.瞪眼 炫耀 譏諷 輕蔑 鑼鼓 輸贏(yíng)

2.(1)垂頭喪氣

(2)胸有成竹

(3)目瞪口呆

(4)得意揚揚

3.4 1 3 2 5

4.《赤壁之戰》。孫劉聯(lián)軍面對強敵而不懼,巧施火攻,以弱勝強,創(chuàng )造了輝煌戰績(jì),是中國歷以少勝多的戰例。

5.(1)①曾經(jīng)?、谝呀?jīng)?、蹖Φ摹、軆纱?/p>

(2)①齊國的使者認為他是個(gè)奇才,偷偷用車(chē)載著(zhù)他到了齊國?!、谟谑翘锛上螨R威王舉薦孫臏。

(3)龐涓恐其賢于己,疾之,則以法刑斷其兩足而黥之。

(4)做事情換一種思維,也許會(huì )達到意想不到的效果。要出奇制勝,不要拘泥于形式,要創(chuàng )新,有些事情,換一個(gè)想法,會(huì )有另一番天地!

五年級田忌賽馬讀后感

昨天,我讀了一個(gè)故事叫《田忌賽馬》,這故事讓我深受啟發(fā)。

這故事講的是齊國有個(gè)人叫田忌,他很喜歡賽馬。一次他約齊王賽馬。每人都準備三匹馬,每次田忌都用同等的馬跟齊王的賽跑,結果每次都輸了。后來(lái)他的朋友出了個(gè)點(diǎn)子,他改變了出馬的順序,后來(lái)取得了勝利。

這故事告訴我們,只要變換一種思維方式,結果是相反的。在我們生活中,不也出現許多類(lèi)似這樣的事嗎?

記得小時(shí)候,媽媽出了一道數學(xué)題考我:一個(gè)正方形四個(gè)角,剪去一個(gè)角還剩幾個(gè)角?我不回思索地大聲說(shuō):“太簡(jiǎn)單了,還剩三個(gè)角?!苯又?zhù)媽媽拿出一張長(cháng)方形的紙親自讓我動(dòng)手剪。我拿起剪刀一剪,咦?怎么變五個(gè)角了呢?我趕緊改變答案是 個(gè)。但我也覺(jué)得很奇怪,為什么不是 個(gè)?媽媽笑了笑說(shuō):“還不完全對,還有一個(gè)答案是 個(gè)呢?!蔽也煌5脑囍?zhù)在紙上剪,還真的有三種可能。

這事讓我感受到做什么事都要開(kāi)動(dòng)腦筋,換個(gè)思維方式做題,就會(huì )得到正確的答案。


2158318